Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kartonvoordeel.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en kunnen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen.
1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kartonvoordeel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kartonvoordeel.nl ingeschakelde tussenpersonen en derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen van Kartonvoordeel.nl zijn vrijblijvend en Kartonvoordeel.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kartonvoordeel.nl. Kartonvoordeel.nl zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kartonvoordeel.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3
Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, tikfouten, vergissingen en marktontwikkelingen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro(s), inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2
Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3
Betaling van de bestellingen via Kartonvoordeel.nl webshop geschiedt uitsluitend met behulp van het betalingssysteem iDEAL, Visa en Mastercard. Betaling van aankopen in de vestigingen van Kartonvoordeel.nl geschiedt per pin of contant.
3.4
Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Kartonvoordeel.nl bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00 EURO) aan administratiekosten verschuldigd en indien  Kartonvoordeel.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van  Kartonvoordeel.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is  Kartonvoordeel.nl  gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Kartonvoordeel.nl

Artikel 4. Levering

4.1
De bestellingen kunnen worden afgehaald tijdens de openingstijden van de vestigingen van  Kartonvoordeel.nl   Vestigingsplaatsen en openingstijden zijn vermeld in de webshop. Door acceptatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden verklaart u bekend te zijn met de plaatselijke regelgeving aangaande het vervoer, opslag en gebruik van vuurwerk.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan  Kartonvoordeel.nl  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door  Kartonvoordeel.nl  geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2
Kartonvoordeel.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u  Kartonvoordeel.nl daarvan onmiddellijk, in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Kartonvoordeel.nl  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan  Kartonvoordeel.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Bestellingen/Communicatie

8.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en  Kartonvoordeel.nl   dan wel tussen Kartonvoordeel.nl  en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en  Kartonvoordeel.nl  , is  Kartonvoordeel.nl  niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kartonvoordeel.nl  .

Artikel 9. Overmacht

9.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft  Kartonvoordeel.nl  ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kartonvoordeel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan  Kartonvoordeel.nl  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1
Voor zover van toepassing: indien u aan  Kartonvoordeel.nl  opgave doet van een adres, is  Kartonvoordeel.nl  gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan  Kartonvoordeel.nl  opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2
Wanneer door Kartonvoordeel.nl  gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kartonvoordeel.nl  deze voorwaarden soepel toepast.
10.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met  Kartonvoordeel.nl  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door  Kartonvoordeel.nl  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4
Kartonvoordeel.nl  is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.5
Kartonvoordeel.nl  is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de door  Kartonvoordeel.nl  geleverde producten. Hieronder begrepen lichamelijk letsel en gevolgen ten aanzien van het gebruik van de producten buiten de daartoe aangewezen wettelijk vastgestelde tijdstippen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.